BE SMART – איך משיגים יעדים בלימודים (ובכלל)?

שיטה יעילה ומוכחת לתכנון, הצבת מטרות והשגתן היא שיטת SMART
שמפרקת השגת מטרה לחמישה מרכיבים: ספציפיות, מדידה,
אפשרית להשגה, רלוונטית ותחומה בזמן.


Specific – ספציפי: הגדרת המטרה באופן מדויק – מה אני רוצה להשיג? 

Measurable – מדיד: היעד צריך להיות מדיד – איך יודעים שהמטרה הושגה? 

Achievable – אפשרי להשגה: המטרה צריכה להיות ברת השגה, מבחינת הזמן והיכולת שלך

Relevant – רלוונטי: היעד צריך להיות רלוונטי למטרות האישיות והמקצועיות שלך. 

Time-Bound – תחומה בזמן: היעד צריך להיות מוגבל בזמן, מתי נשיג את היעד? תוך כמה זמן? מציבים תאריך ספציפי קשיח.

אז בפעם הבאה שמתחילים משימה, ופתאום נתקעים, ולא יודעים איך להתחיל או מה לעשות, תחשבו על SMART, תפרקו את המרכיבים של המטרה שאליה תרצו להגיע.

איך אתם מציבים ומשיגים מטרות בלימודים (ובכלל)?

    תפריט נגישות